Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Mokiniai mokosi klasėse

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis pagrindinių saugumo sąlygų.

Rekomenduojama mokiniams nuo 12 metų bei mokytojams savanoriškai skiepytis.

1.

Laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo: maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų. Jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės – srautas. Sprendimą dėl srauto dydžio gali priimti mokyklos vadovas, suderinęs jį su mokyklos taryba. Srautas gali būti sudaromas tik iš tos pačios klasės grupių, pvz., visų šeštokų, arba iš kelių tos pačios programos skirtingų klasių mokinių, pvz., iš šeštokų ir septintokų. Mokinių srautai mokyklose turi būti sudaryti iš kuo mažiau klasių ar grupių.

2.

Vienos klasės / grupės / srauto mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasę, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.

3.

Esant galimybėms, rekomenduojama koreguoti skirtingų klasių / grupių / srauto pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką.

4.

Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms / grupėms / srautui rekomenduojama priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus, numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos ir pan.

5.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais.

6.

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

7.

Sudarytos sąlygos matuoti į švietimo įstaigą atvykstančių mokinių, darbuotojų temperatūrą.  Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti ugdyme ar dirbti.

8.

Patalpose, vežant mokinius autobusais laikomasi kaukių dėvėjimo rekomendacijų. Mokiniai ir mokytojai uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį.

Testavimas

Mokiniams. Visose mokyklose sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu iš mokyklos pasirinktų būdų (kaupiniai, antigenai). Dėl testavimo būdo apsisprendžia mokykla. Vaikai testuojasi mokykloje, testais aprūpina mokykla.

Darbuotojams. Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis. Pagal šių metų kovą nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

Abiturientų mokymas

 Net ir esant sudėtingai pandeminei situacijai, abiturientai nuo 2022 metų vasario mokytųsi klasėse. Iki vasario jiems galiotų tos pačios sąlygos, kaip ir pagrindinio, vidurinio ugdymo klasių bei pirminio profesinio mokymo programų mokiniams.

Hibridinis mokymas

Taikomas tik išimtiniais atvejais, naudojant tam reikalingą įrangą. Jis turėtų padėti užtikrinti mokinių mokymą, kai dėl tam tikrų aplinkybių jie negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje ir prie pamokos jungiasi iš namų. Pavyzdžiui, tai gali būti taikoma besigydantiems namie vaikams, kai gydytojų  komisija yra paskyrusi mokymą namuose, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose, taip pat esantiems izoliacijoje dėl pandemijos.

Galimi ribojimai

Stebėdama ir vertindama situaciją Vyriausybė atskirai spręs, kokiu atveju galėtų įsijungti griežtesnis scenarijus. Esant itin sudėtingai situacijai, Vyriausybė gali svarstyti priimti sprendimą pagrindinį, vidurinį ugdymą ir pirminį profesinį mokymą leisti vykdyti kontaktiniu būdu tik tuo atveju, jei klasė būtų imunizuota (bus pakankamai daug persirgusių ir/ar paskiepytų mokinių) arba reguliariai testuojasi. Švietimo įstaigų veiklos apribojimai gali būti įvedami tiek konkrečios mokyklos, tiek savivaldybės, tiek nacionaliniu lygiu.