ŠMSM dokumentai

  • Laiškas švietimo bendruomenei (2021-08-31)
  • Rekomendacijos mokykloms dėl  ugdymo organizavimo 2021-2022 m.m. (2021-07-23) 
  • Nuotolinio mokymo(si) / Ugdymo(si) vadovas
  • Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas
  • Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 
  • Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas  
  • Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas
  • Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 
  • Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas