Pradinis ugdymas

Pradinukai mokosi klasėse

Pradinis ugdymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis pagrindinių saugumo sąlygų.

1.

Laikomasi grupių, klasių atskyrimo principo: maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų. Jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės – srautas, kuris gali siekti iki 100 mokinių. Esant mažiau nei 100-ui tos pačios klasių grupės mokinių, pvz., pirmokų, į srautą galima jungti ir kitas pradines klases, pvz., 1-2 kl., 2-3 kl. ir pan.

2.

Vienos klasės / grupės / srauto mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasę, o ne mokiniai vykti pas mokytoją.

3.

Esant galimybėms, rekomenduojama koreguoti skirtingų klasių / grupių / srauto pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laiką.

4.

Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms / grupėms / srautui rekomenduojama priskirti skirtingus įėjimus ir išėjimus, numatyti atskirus judėjimo maršrutus iki grupės, klasės, valgyklos ir pan.

5.

Pailgintos dienos grupės veikloje leidžiama dalyvauti tos pačios programos skirtingų klasių mokiniams (pvz., 2–4 klasių ir t.t.).

6.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės / grupės / srauto mokiniais.

7.

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

8.

Sudarytos sąlygos matuoti į švietimo įstaigą atvykstančių mokinių, darbuotojų temperatūrą.  Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti ugdyme ar dirbti.

9.

Darbuotojai ir kiti suaugusieji uždarose patalpose dėvi kaukes. Kaukių galima nedėvėti sportuojant, ir veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei – rekomenduojama nešioti veido skydelį.

10.

Vežant mokinius autobusais laikomasi bendrų kaukių dėvėjimo rekomendacijų: vyresni nei 6 metų dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Testavimas

Mokiniams. Visose mokyklose sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu iš mokyklos pasirinktų būdų (kaupiniai, antigenai). Dėl testavimo būdo apsisprendžia mokykla. Vaikai testuojasi mokykloje, testais aprūpina mokykla.

Darbuotojams. Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.

Hibridinis mokymas

Taikomas tik išimtiniais atvejais, naudojant tam reikalingą įrangą. Jis turėtų padėti užtikrinti mokinių mokymą, kai dėl tam tikrų aplinkybių jie negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje ir prie pamokos jungiasi iš namų. Pavyzdžiui, tai gali būti taikoma besigydantiems namie vaikams, kai gydytojų komisija yra paskyrusi mokymą namuose, dalyvaujantiems didelio meistriškumo sportininkų rengimo, tarptautinių dalykinių olimpiadų pasirengimo, tarptautinėse mokinių ar mainų programose, taip pat esantiems izoliacijoje dėl pandemijos.